Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: HUURSOM

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld of ter inzage liggen, en wordt contant betaald.

ARTIKEL 2: BETALING

De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot aanbeveling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst, onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. Indien de huurder door welke oorzaak of omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voorvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid. In het hier bedoelde geval blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (al) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van defect, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

ARTIKEL3: HUURPERIODE

De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in het contract vermeld. Verlening van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel te zeggen de (verlengings)tarieven als in artikel 1 bedoeld. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlening vermeerdere huursom bestaat. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

ARTIKEL4: GEBRUIK

De fiets(en) mag/mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). Hij/Zij moet(en) bij het verhuuradres schoon worden afgeleverd in de staat waarin hij/zij werd(en) ontvangen. De huurder dient als een goede huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigen, verlies en diefstal. De fiets(en) mag/mogen in geen geval gebruikt worden op plaatsen waar geen gebruikt wordt gemaakt van verharde wegen en/of paden.

ARTIKEL 5: SCHADE,VERLIES EN DIEFSTAL

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, alsmede van fietssleutels, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

ARTIKEL 6: KOSTEN TIJDENS DE HUURPERIODE

Alle lasten en belastingen terzake van het gebruik van de fiets(en) is/zijn voor de rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daaraan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.